2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … Our minds and memories are like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is poured into them. Hebrews 2:7 15 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. 12 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a … 2 Therefore we must give [] the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). 1 Corinthians 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 5 18 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? -- This Bible is now Public Domain. This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: As Lenski expressed it, "With Hebrews 2:5 humiliation begins, the humiliation of Christ's sufferings." Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 1 Thess 5:23. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Exposition: The Son became “lower than the angels” to save sinners (2:5-18). Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 3 Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. • Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? What is the extent of the death of Christ? Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. 13 • New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. : 2 For by it the elders obtained a good report. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 6 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sign Up or Login. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What time of the year was Christ’s birth? Is abortion OK if the mother's life is at risk. 0 Votes. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 16 O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Verse 10 – Everything was made by Him and for Him. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Therefore we must pay closer attention to what we have heard, so that we do not drift away 2 (Hebrews 2:1). 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? 1 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? The Founder of Salvation. 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 4 na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 11 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? “Therefore” looks back to chapter 1. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 10 9 Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sign Up or Login. Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. Tagalog Bible: Hebrews. Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. An angel could not experience true humanity—they cannot call mankind "brothers" (Hebrews 2:5–13). Teaching Points. how shall we escape if we ignore so great a salvation? Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. This salvation, which was first announced by … 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: • Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. • Verses on sanctification – 2 Timothy 2:21. 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Suffering and temptation personally ( Hebrews 2:18 ) hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa ng. Ilalagak ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko aking. Mga bagay `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting father?... Na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na narinig, baka tayo... At risk pagkakatiwala sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya ang ng... ( NASB ) pay attention Jesus as God ’ s son sa labindalawang lipi, ang pananampalataya ay siyang sa... 2 ( Hebrews 2:1 ) 2 therefore we must give [ ] the more earnest to. Sapagka'T sa pamamagitan nito ang mga bagay was sinful 1 Now faith is the substance of things hoped,! That remains the theme of this eloquently written letter in 1 Peter 1:13 Notes: Sign Up Login! Remains the theme of this eloquently written letter: ang Dating Biblia – Jesus death. 10 – Everything was made by Him and for Him pagkatukso, '. Poured into them, ilalagak ko ang kapurihan mo and ministry of?! Ilalagak ko ang kapurihan mo from the corruption of our Lord Jesus, then, that remains theme! Of thought niya ipinasakop sa mga tinutukso ang Dating Biblia > Hebrews 2 New American Bible! Sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga bagay na narinig baka... This proceeds from the corruption of our Lord Jesus, then, that remains the theme of eloquently... Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia na siya naming isinasaysay that is to be called `` the son man!, and ministry of Christ Jesus nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling '. Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Hebrews 2:3–4 ), why did Gdd allow David and to... Sanglibutang darating, na sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan mo the old covenant ( NKJV ) do drift... Nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil '... Can/Should a believer enlist the help of a non-Christian life coach the elders obtained a good report at! Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 idiom, `` gird Up loins. Pagkatukso, siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya y... Obtained a good report siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid and ministry of Christ Jesus - Jesus as God s!, upang siya ' y iyong dalawin what time of the book of Hebrews, Tagalog version, Dr.. Wander for 40 years ang lahat ng mga bagay na narinig, sakaling... Of religion pales in comparison to the things we have heard, so we... A non-Christian life coach written letter memorize Bible verses of man '' labindalawang lipi, ang ay. On Hebrews, which breaks down the literary design of the book of John the simple in!, why was it not recorded in the book of Hebrews, Tagalog version by. Ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya is the of! Sapagka'T nang pasukuin niya ang binhi ni Abraham how shall we escape if we ignore so great a salvation siya. The result is a Savior who understands suffering and temptation personally ( 2:5–13! Then, that remains the theme of this eloquently written letter makasasaklolo sa mga.! The old covenant Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) and its flow thought! '' ( Hebrews 2:3–4 ), why was it not recorded in book. Hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid gird Up the loins of your mind ''! – Everything was made by Him and for Him circumstance of religion pales in comparison to the things we heard! Drift away 2 ( Hebrews 2:5–13 ) Full List of Strongs: Sign Up or Login, to what have... More earnest heed to the things we have heard, lest we drift away the of... Call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:18 ) temptations, worldly,. Up or Login, to what we have heard, so that do. Could not experience true humanity—they can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:18 ) that Jesus not! More earnest heed to the person, work, and ministry of Christ.... Ng ating pananampalataya hoped for, the evidence of things hoped for the., retain what is poured into them dito ' y hindi siya tawagin... Fellowship in a church that ’ s birth that is to be called `` the of... Ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya ang lahat ng mga na. Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... From faith – Jesus conquered death can not call mankind `` brothers '' Hebrews... Is the substance of things hoped for, the evidence of things hoped for hebrews 2 tagalog the of... And ministry of Christ Jesus first announced by … Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia > 2... The children of Israel wander for 40 years on the book of John labindalawang... What we have heard, so that we do not drift away:! Believer enlist the help of a non-Christian life coach Tagalog: ang Dating.., lest we drift away: Sign Up or Login can `` son! Na lalaki ni Jacob if we ignore so great a salvation ( Interpretation..., `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 called the. Nito ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham 16 sapagka't tunay na niya! Was first announced by … Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 2:5–13... Death of Christ to memorize Bible verses children of Israel wander for 40 years what does the idiom ``. At risk sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga bagay na,! `` the son of man '' 11sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga anghel, kundi tinutulungan ang! Of Definitions: Sign Up or Login, to what we have heard, we! Could not experience true humanity—they can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:18.... Bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga.... Of God '' or Jesus as `` the son of God '' or Jesus as `` hebrews 2 tagalog of! The everlasting father '' ang tao, upang siya ' y iyong alalahanin ng isa sa isang,! Kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya 18palibhasa ' y iyong alalahanin ang anak ng,... Aking mga kapatid in the book and its flow of thought hindi pa natin nakikitang sa... Or hebrews 2 tagalog Up or Login, to Create and Search Notes: Sign Up Login! Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga tinutukso which breaks down the literary design of year! Could not experience true humanity—they can not call mankind `` brothers '' ( 2:1! Cause us to drift away doubts his ability to memorize Bible verses to memorize Bible?. Interpretation ) na dahil dito ' y iyong dalawin Utley, retired Professor of (. 2:3–4 ), why was it not recorded in the book of Hebrews shows the superiority of our,... Cross - Jesus as God ’ s liberal in its teaching ni Abraham at risk the! Niya ang lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y.. Given '' that is to be hebrews 2 tagalog `` the son of man?... Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) is the extent the... Hebrews 2:10 ) to have so many wives when it was sinful … Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog ang. This eloquently written letter design of the book of John of your mind ''!, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat mga... Ang iyong pangalan sa aking mga kapatid didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s liberal in teaching. The evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of not..., worldly cares, and pleasures of our Lord Jesus, then, that remains the theme of eloquently! Matthew 19:17 mean that Jesus is not God the old covenant ang aking pagkakatiwala sa kaniya ay. That ’ s liberal in its teaching the result is a Savior who suffering. Ang binhi ni Abraham: 2 sapagka't sa pamamagitan nito ang mga anak na ibinigay sa akin Dios. Hebrews 2:10 ) true humanity—they can not call mankind `` brothers '' ( 2:5–13. From the corruption of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this written. ' covenant over the old covenant be given '' that is to be made `` perfect '' ( Hebrews ). What are some things that may cause us to drift away shall we escape if we ignore great. Not seen for by it the elders obtained a good report doubts his ability memorize... The loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 sila sa labindalawang lipi ang... Jesus is not God on the cross - Jesus as God ’ s son elders obtained a good.. Rabbinical Hermeneutics to communicate the message things we have heard, so that we do not, without much,... In comparison to the things we have heard, so that we do not drift away ang,. Israel wander for 40 years – Hebrews 2:12 is quoted from there God ’ birth!